Přístup k informacím


Přístup k informacím dle zákona č. 106/199 Sb a vyhlášky 442/2006 Sb.:
Od 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který je publikován ve Sbírce zákonů, v částce 39 a aktualizací provedené vyhláškou ze dne 31.srpna 2006, uvedené ve sbírce zákonů č. 442/2006, částka 143. Tento zákon upravuje informační povinnost státních orgánů i orgánů územní samosprávy vůči fyzickým
i právnickým osobám. Obecně z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovat informace z okruhu své působnosti,
s výjimkou informací, které nebudou poskytovány.
 
Jak získat příslušné informace:
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se poskytují žadatelům zveřejněním nebo
na základě žádosti sdělením. K poskytování informací dle výše uvedeného zákona jsou oprávněni pracovníci OÚ, kteří vykonávají příslušnou agendu, případně jejich vedoucí.

Žádost lze podat:
- písemně podaná žádost na OÚ Dřínov 155, 768 33
- elektronicky – E-podatelna