Povinné informace


Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Dřínov


 

2. Důvod a způsob založení

Obec Dřínov byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

 


 

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je devítičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostkou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.


Organizační složky obce:
Zastupitelstvo
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Kulturní komise

 

 


 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Obec Dřínov
Dřínov čp.155
768 33 Morkovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Dřínov
Dřínov čp.155
768 33 Morkovice

4.3 Úřední hodiny

 pondělí, středa 8.00 - 17.00 h
 polední přestávka 12.00 - 13.00 h

4.4 Telefonní čísla

573 373 031

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.drinov.cz/

4.6 Adresa podatelny

Obec Dřínov
Dřínov čp.155
768 33 Morkovice

4.7 Elektronická adresa podatelny

obec@drinov.cz

4.8 Datová schránka

ep4ammh


 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1483098309/0800

 


 

6. IČO

00287156

 


 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec je plátce DPH

DIČ: CZ00287156 


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočet

 


 

9. Žádosti o informace

Žádosti o infromace


10. Příjem podání a podnětů

10.1 místo a způsob podání a podnětů

 • osobně na v úředních dnech a hodinách OÚ Dřínov, Dřínov čp.155, 768 33 Morkovice.
 • telefonicky na čísle 573 373 031
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu obec@drinov.cz
  • poštou na adresu OÚ Dřínov, Dřínov čp.155, 768 33 Morkovice.
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním na Obecním úřadě

 • poštou na adresu

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným obecním úradem se podávají ve lhutách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případeě stanoví postup odvolatele pri podání odvolání.

Proti rozhodnutí obecního úradu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhute 15 dnu od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úrad . Odvolací orgán rozhodně o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).
 

10.3 Formuláře

Ke stažení v sekci Formuláře

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.
11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy


11.2 Vydané právní předpisy

Vydané právní předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

 1,- Kč

 

- 1 strana formátu A3

 2,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

 20,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní a faxové poplatky

- dle sazeb operátorů

 

Úhrada  (za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací - platba předem)

 

 100,- /hod.12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo dosud žádné vydáno.

 


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou uzavřeny licenční smlouvy.

13.2. Výhradní licence

Dosud nebyly žádné poskytnuty.


 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

 

Další povinně zveřejňované informace

 

A) Rejstříky, registry, evidence a seznamy

Živnostenský rejstřík Místní podnikatelské subjekty naleznete prostřednictvím vyhledávače

Evidence zemědělského podnikatele Místní podnikatele zjistíte vepsáním slova Rosice do příslušné kolonky vyhledávače

Obchodní rejstřík Místní subjekty naleznete prostřednictvím vyhledávače

Administrativní registr ekonomických subjektů - ARES Místní subjekty naleznete prostřednictvím vyhledávače

Katastr nemovitostí

Rejstříky a registry státní správy

 

B) Územní plán

Územní plán

 

C) GDPR: Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů

 

D) Informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů

Centrální registr oznámení