Moderní doba


Konec válkyObrovské nadšení nad porážkou fašismu a podíl Stalina a jeho Rudé armády mělo v poválečném období v regiónu masový charakter. V roce 1945 nekladli si komunisté, sociální demokraté ani národní socialisté za bezprostřední cíl socialismus, ke kterému se tehdy programově hlásili. Hovořili o národní jednotě a budování lidové demokracie. Tento postup v mnohém odpovídal představám většiny Čechů a Slováků. Opíral se o významný posun doleva v politickém postoji řady lidí. Mnoho lidí uvěřilo, že uskutečňuje svůj ideál sociálně spravedlivé společnosti, ke které dojdeme specifickou československou cestu. Objevila se řada samouků socialistů. Podstatou u nich byla více dřívější myšlenka slovanská a rusofilství, než příklon ke komunistické ideologii.

Poválečný vývoj řídila vláda, ústavodárný sbor a s nimi všechny složky lidosprávy tzv. Košickým vládním programem. Byl vyhlášen dvouletý hospodářský program obnovy. Jeho splněním se měly odstranit všechny škody, které válka a německá okupace v našich zemích způsobily. Aby se dosáhlo plynulého zásobování byly zemědělcům předepsány dodávky. Tehdejší předseda vlády a KSČ Gottwald vysvětlil strategii i taktiku své strany a mimo jiné řekl :" My jdeme vlastní cestou, delší zdlouhavější, komplikovanou a klikatější. Sovětská cesta byla krátká a rychlá, ale stála mnoho obětí a krve - a tomu se chceme vyhnout - a nevyhli".

Práce v obci se vracela k obvyklé práci pro svobodnou vlast Starost o obec převzal místní národní výbor. Složení připravilo ještě v době okupace několik pokrokovějších občanů. Prvnímu národnímu výboru předsedal František Konečný za sociální demokracii, funkci I. místopředsedy zastával Josef Řezáč z č. 39 za KSČ, II. místopředsedy Josef Řezáč z č. 112 za stranu lidovou.

PrůvodU příležitosti dne vítězství a bezpodmínečné kapitulace hitlerovského Německa byl v obci uspořádán slavnostní průvod od obecního domu k pomníku padlých. Průvodu, který se konal s hudbou, se zúčastnilo všechno obyvatelstvo, školní mládež, příslušníci rumunské a zástupci Rudé armády. Tento večer byl důstojným zakončením všech dnů očekávání a nadějí. S vyučováním začala místní škola. Po mši v místní kapli odešli děti spolu s rodiči a četnými občany do školy. Po přednesení příležitostních básní, po projevech zástupce školy a MNV se přešlo k normální práci. Oživla pole a začalo se s opravou poškozených domů.

Hned v prvních dnech došlo na kolaboranty a spravedlivou odplatu. V obci byl zajištěn H. Jakesch a Antonín Čecháček. Nejprve byli zařazení do pracovní skupiny, která, která odklízela překážky a další následky z bojů a psoledního řádění ustupujících Němců. Později byli vyšetřováni a pro nedostatek průkazného materiálu byli propuštěni. Jakešovu žádost o vystavení státní spolehlivosti MNV však zamítl.

Pro vybrakovaná a silně poškozená města konaly se po vesnicích sbírky potravin všeho druhu, které pak byly odesílány do Kroměříže k rozdělení.

Zaminováno místa v okolí obce byla pyrotechniky prohledána a vyčištěna. Přesto však došlo k nešťastné příhodě, při níž byli tři chlapci školáci zraněněni. Našli v pískovišti nevybuchlý granát a při jeho prohlížení došlo k výbuchu a Jan Nesvadbík, Ondřej Šebestík a Tarc. Čecháček byli zraněni. Štěstím bylo, že následky této chlapecké neopatrnosti a nerozvážnosi nebyly horší. V kritických letech 1938 - 39 projevili se sudetští Němci, jako nepřátelé naší vlasti a volali po přičlenění k německé říši. Po skončení války byli v souladu s Postupimskou dohodou z našeho území vystěhováni do Německa. Naše pohraničí se zcela vylidnilo a bylo nutno tam přemístit české lidi z vnitrozemí. Byl to vlastenecký úkol, k němuž vláda republiky vyzývala obyvatelstvo. Z Dřínova odešli do pohraničí tito občané s rodinami : Urbaník Alois, Vetešník Konstantin, Štrach František, Motalík Ondřej, Polišenský Jaroslav, Řezníček Jaroslav, Kucián Oldřich, Abrla Alois, Kopřiva Vojtěch, Pěnčík Alois, Matuštík Stanislav, Pěnčík J. (Srnov), Kouřil Ladislav, Kolek Alois a Kolařík Alois. Poslední tři se však vrátili zpět do své obce.

Měnová reforma uskutečněná 1. září 1945 očistila národní hospodářství od nadměrného množství peněz. Každý občan dostal vyměnit 500 Kčs v hotovosti a ostatní peníze byly převedeny na vázaný vklad. Někteří lidé neměli ani na výměnu, jiní peníze pálili, aby nevyšlo najevo, kolik vlastnili.

V prvním roce nové republiky bylo provedeno znárodnění klíčového průmyslu. Byla znárodněna dřínovská cihelna, patřící dosud hraběti Defors - Walderode. Jako konfiskát byla přidělena pod správu MNV a uvedena do provozu v roce 1950. Správou byl pověřen Karel Stáňa. Do správy MNV byla dána také budova zámku.

Pozemková reforma provedená v roce 1945 rozparcelovala zbývajících 175 ha půdy místního velkostatku mezi drobné a střední zemědělce. Šlo především o dosavadní deputátníky a dělníky pracující na tomto státu.

Politické strany, sdružené v Národní frontě, dospěly po krátkém období společného postupu k názorové diferenciaci. Jejich úsilí směřovalo k vítězství v květnových volbách v roce 1946. Šlo o otázku osudu národní a demokratické revoluce. Rozvíjel boj o moc. Byl krutý i na Kroměřížsku a prostředky si mnohdy nevybíral.

PovozKomunisté, ve snaze získat co největší počet zemědělců na svoji stranu a tím i hlasů pro volby začali uplatňovat "atraktivní" zemědělskou politiku pod rouškou vytvoření svazku rolníků a dělníků. Formy byly různé, nejen besedy a přednášky ale zejména agitačně nejvýhodnější byla přímá pomoc členů, továrních dělníků na opravách zemědělských strojů. Tyto akce soukromí zemědělci uvítali, zejména když náklady na tyto brigády nemuseli platit.

Mnohému rolníkovi, jenž nemohl tušit, že bude následovat kolektivizace, to pomohlo v rozhodnutí komu dát v květnových volbách svůj hlas. Stejně tak ovládli komunisté klíčová místa ve vztahu k pohraničí. Přisvojili si roli rozdavače půdy bezzemkům. V předvečer voleb vydávali v pohraničí tzv. dekrety o půdě, které neměly žádnou právní platnost, ale působily velkoryse.

Na stránkách tisku se odehrála řada polemik ale i doslovné boje. Řadu z nich vedl komunista dr. Alexej Čepička. Byl dobrý řečník, politický agitátor, nesmiřitelný ke svým politickým odpůrcům. Ve volební kampani neúnavně jezdil kroměřížském regionu s pojízdnou tribunou na ploše nákladního auta a vedl volební kampaň. Vyneslo mu to poslanecké křeslo a pak závratnou kariéru. Na Kroměřížsku zůstaly po něm jen neslněné volební sliby. Ve státě tisíce vězněných a popravených i z řadů vlastní strany.

V roce 1947 postihlo naši republiku katastrofální sucho a neúrodu, která neměla pamětníka. Výnosy zemědělských plodin, zejména obilí, byly tak nízké, že nebyl splněn státmí plán výkupu a zemědělci utrpěli velké finanční ztráty. Přispělo to k obnovení černého trhu. Řešení vyvolalo řadu politických rozmíšek. Politické strany se snažily využít svého vlivu pro podporu Východu nebo Západu. Po řadě jednání byla odmítnut tzv. Marschallův plán navžený Západem a obilí bylo zakoupeno ze SSSR. Zemědělcům rozhodla naše vláda vyplatit finanční podporu. Podle odevzdaného obilí byla rozdělena podpora ve výši 42000 Kč.

MlátičkaMezníkem v historii republiky i obce se stal únor 1948. Boj politických stran skončil demisí několika ministrů a ustavením nové vlády. Pro zemědělce toto období vyvrcholilo sjezdem zemědělců v Praze, kterého se z Dřínova zúčastnil Josef Řezáč z č. 39. V obcích byly utvořeny akční výbory národní fronty, které prověřovaly činnnost členů národních výborů. Vedoucí složkou se po organizačním sloučení se sociální demokracií stali komunisté.

Z místního národního výboru byli odvoláni : Konečný František, Deneš Rudolf, Uličník Metoděj, Trněný Rudolf, Vrána František a Krpcová Anna. Místo nich byli doplněni Kejnar Alois, Deneš Edmund, Kouřil Ladislav, Vančura František, Řezáč Josef a Staněk Jindřich. Po Františku Konečném se stal předsedou MNV Josef Krejčíř. V situaci, která nastala, přestoupila řada občanů z jiných stran do KSČ.

V obci byla utvořena místní skupina Jednotného svazu českých zemědělců. Jejím předsedou byl zvolen Ondřej Šebestík. Posláním této organizace bylo připravit podmínky pro združstevňování zemědělské výroby. Místní skupina však neplnila tento svůj úkol dobře. Dřínovští, kteří byli známí značným procentem komunistů a sociálních demokratů však o socializaci vesnice nechtěli ani slyšet. Mnozí raději ze strany vystoupili než by plnili její směrnice. Návrh ministerstva zemědělství na provedení zcelování půdy, dotovaný subvencí ve výši 50000Kč, byl v Dřínově zamítnut. V březnu zemřel tragickou smrtí oblíbený politik, ministr zahraničních věcí, Jan Masaryk. V září zemřel prezident dr. Edvard Beneš.

Byl zaveden zimní čas, uvolněn prodej obuvi a vydáno opaření o zákazu požívání alkoholických nápojů mládeži do 18 let. Zákaz návštěvy nepřístupných filmů platil pro mládež do 16 let. Rodičům mohla být za nedodržení tohoto opatření udělena pokuta do výše 10.000 Kč nebo uvaleno vězení v délce 12 - 14 dní.

Rok 1950 byl prvním rokem pětiletky. Vše se začalo řídit plánem. Téměř ve všech oborech se propaguje heslo "Sovětský svaz náš vzor". Oslavy za zemřelé prezidenty Masaryka a Beneše byly nahrazeny oslavami narozenin Lenina, Stalina a Gottwalda. Podle vzoru SSSR byla zavedena jednotná škola.

Po roční, většinou brigádnické práci byl po adaptaci jednoho křídla zámku v květnu 1949 slavnostně otevřen kulturní sál. Slavnostní zahajovací projev měl zasloužilý občan, bývalý ředitel školy Stanislav Dedek.

Parní strojUskutečnila se další pozemková reforma v obci a zemědělcům bylo přiděleno pole dosud patřící pí. Čechové, p. Dedkovi, Karáskovi a pavlovickému faráři. Na rozdíl od průmyslu nebyl přechod vesnice ke společné výrobě tak snadný. Na vesnici nebylo možno použít dekretů, ale především přesvědčování. V roce 1950 byl založen přípravný výbor a o několik měsíců později menšinové družstvo. Jeho členy se stali drobní zemědělci a tzv. kovozemědělci. Společnou půdou, na níž pracovali byla půda obecní a v roce 1951 činila její výměra 11 hektarů. Členů bylo 45. Hlavní zásluhu na zřízení družstva měli Josef Krejčíř a Vladimír Plaček. Družstvu byl přidělen traktor a vlastnilo mlátící garnitury bývalého strojního družstva.

V místnostech zámku byla vybudována družstevní prádelna. Organizace práce a pracovní morálka nebyly na výši. Každý hospodář si hleděl především práce na vlastním hospodářství. Zdálo se, že po řadě náborů a přesvědčovacích akcí došlo k podstatnému zlepšení. Dvanáct rodin však z družstva vystoupilo. Byla provedena hospodářskotechnická úprava půdy a družstvo přešlo na hospodaření III. typu. Došlo k častému střídání funkcionářů. Obtíže a nedostatky vyplývaly z nedostatku zkušeností s organizací práce v tak velkém celku, ve špatné pracovní morálce, vyplývající z nedostatečné odměny.

Počátkem roku 1952 přišla v platost nová úprava nároku na potravinové lístky. Zemědělci vlastnící O,5 ha půdy se stali samozásobiteli a lístky neobdrželi. Toto opatření se vztahovala i na členy JZD. Všichni muži - kovozemědělci proto většinou z JZD vystoupili. Veškeré práce již byly normovány. Někde však byly normy tvrdé a přinášely dřinu a malé výdělky. Deštivé počasí způsobilo, že brambory a řepa nebyly včas okopány. Obilí polehlo a muselo se kosit holými kosami. Na bramborech se objevila mandelinka bramborová. Bylo toho politicky zneužito a brouk byl označován jako americký, který je k nám šířen v krabičkách ze západního Německa. Pole bylo poprášeno ochrannými prostředky na př. Dynocitem. Na polích pomáhalo hodně brigádníků i školních dětí.

Červen 1953 byl ve znamení měnové reformy. Peníze uložené v peněžních ústavech byly přepočítány 1 : 5. V hotovosti a doma padly na 1 : 50. Do poslední chvíle tehdejší prezident Zápotocký, strana i vláda ubezpečovali lidi, že měnová reforma na kterou upozorňoval zahraniční rozhlas, nebude. Tím byl zrušen lístkový systém. Při výměně peněz každý občan dostal vyměněno za 300 Kčs nových 60 Kčs a zbytek 1: 50. Mzda za květen byla vyúčtována za půl měsíce 1: 50 a zbytek v nové měně 1:1.

Pracovní jednotka byla v roce 1954 16 Kčs, v roce 1956 18 Kčs mimo naturalií. Postupně bylo řešeno společné ustájení úpravami na Srnově a ve dvoře bývalého velkostatku. V roce 1951 byl zrušen stav plemenných býků v obci. Oplodňování kráv prováděl technik inseminační stanice.

Na sjezdu sovětských komunistů vystoupil N. S. Chruščov s tajnou zprávou o J. V Stalinovi a jeho zločinech. Byl kritizován kult osobnosti. Na domácí politické scéně byli označeni jako jedni z hlavních politických procesů první poloviny 50 let Kopecký a Bacílek a posléze se stal neúnosným i Alexej Čepička. Byl zbaven křesla ministra národní obrany, "potrestán" méně významnou funkcí a nakonec vyloučen z KSČ.

Ve stavu zemědělské výroby nedošlo k podstatným změnám. Koncem roku 1956 mělo JZD 72 členů, z toho 28 mužů a 44 ženy, kteří obhospodařovali 200, 39 ha orné půdy. Výška pracovní jednotky činila 19 Kčs a 4,76 Kčs v naturáliích.

Poněvadž v blízkém okolí byly jištěny silné vrstvy písku, bylo nutno řídit studny až za obecními rybníky u Parkánu a odtamtud vést vodu potrubím do hospodářských budov. V červenci bylo přikročeno ke svodu krav. Odpadlo tím rozvážení krmiva a řada jiných prací. Celkem bylo ustájeno 61 dojnic, pět jalovic a telat. Nebyl sem převeden tuberkolózní skot, který byl ustájen ve stájích u Řezáčů. Na Srnově zůstaly jen prasnice.

Při stavbě kravínu nebylo postupováno se strany Agroprojektu, který stavbu prováděl odpovědně. Až byla stavba dokončena byl původní stavební plán prohlášen za zmetek a vypracován plán nový. Byly provedeny některé další úpravy, některé byly odloženy.

V soukromém sektoru hospodařilo v obci 26 hospodářů. Během roku byly tři hospodářství paní Antonie Strašákové, paní Antonína Přecechtěla a paní Albíny Pospíšilové pro neplnění dodávek na dobu nejméně šesti let převedena do JZD. Toto rozhodnutí vyvolalo rozruch, mnohdy i nesouhlas.

Družstvu vypomáhala státní traktorové stanice se sídlem na Srnově. Jarní práce se po únorových mrazech až 30 st. a velké závěje opozdily o celý měsíc. Mimo to část ozimu vymrzla a bylo potřeba podsevů. Zásluhou použití dvou kombajů byly žně skončeny v rekordní době. Horší situace byla ve sklizni cukrovky, která byla napadena velkým množstvím mšic makových. Hubení se účastnila i letadla, rozprašováním prostředků proti zmíněným škůdcům. Navíc již počátkem listopadu napadl sníh a přišly mrazy. Sklizeň cukrovky s průměrným hektarovým výnosem 182 q byla ukončena až 10. prosince.

Stav dobytka k 31. 12. 1956
Hovězí 294 z toho 143 krav /dojnic/
Vepřový 472 z toho 52 prasnic
Koně 43
Kozy 177
Drůbež 1846 ks, z toho 1743 slepic.

V roce 1957 se předpokládalo, že bude socializace zemědělství v Dřínově ukončena. Předpoklad se nesplnil a přesto, že bylo uskutečněno několik přesvědčovacích akcí. Podle uvedených hospodářských výsledků vyplácela se pracovní jednotka ve výši 21 Kčs a 5,33 Kčs v naturáliích. Místní cihelna pracovala s nezměněným počtem pracovníků. Plán výroba cihel však nebyl splněn. Značný podíl na tom měly silné mrazy, které zničily 60 000 cihel. Hlavní z akcí na zlepšení vzhledu obce byla úprava vozovky od pohostinství ke kravínu v délce 380 bm. Ve volbách do NV bylo všech dvanáct navržených kandidátů schváleno.

Kulturní život v obci získal zakoupením televizního přijímače. Tento první televizní přijimač zakoupila škola z výtěžku divadel a besídek. Téměř denně se scházelo u jeho obrazovky více jak 50 dětí a 30 dospělých. Poněkud se snížil počet pořádaných tanečních zábav a plesů. Výše vstupného se pohybovala od 5 - 6 Kčs t.j. výše průměrného hodinového výdělku hodinového. Pokud jde o hudbu převažovaly tance starší t. j. valčík, polka, tango, výstřední tance se neobjevily vůbec. Velkou oblibu si opět získávají dřínovské hody, při kterých pořádají požárníci odpoledne v parku a večer v kulturním domě výlet. V obci byla dána 1x týdně do provozu ordinace lékaře. Poprve bylo provedeno povinné očkování dětí proti obrně.

Do JZD se přihlásili v průběhu roku 1958 další zemědělci. V závěru roku bylo v JZD 94,6 % zemědělské půdy. Brigádnická pomoc patronátního závodu Obnova se omezila na 100 hodin, neboť více již nebylo potřeba. Na výroční schůzi JZD bylo hodnoceno hospodaření jako úspěšně s tím, že bylo dosaženo na výměře 271 ha 5. 603  Kčs hrubého příjmu z ha. Pracovní jednotka byla vyplácena ve výši 22 Kčs a 4,O7 Kčs v naturáliích. Na 1 ha připadlo 121 pracovních jednotek. Zámecká budova je velmi zchátralém stavu. Státní památková péče nechala v roce 1958 /zakrytí, výměna oken a vnější omítky/. Počet majitelů televizorů se zvýšil na jedenáct.

PovozRok 1959 znamenal nástup k odstraňování nedostatků v JZD byly nedodržováním stanov, nedostatečným využíváním základních prostředků, špatnou údržbou strojů zbytečně ztráceny vysoké hodnoty. Byla dokončena výstavba odchovny pro 80 ks telat. Podstatně se rozšiřuje počet mechanizačních prostředků o nové druhy vyorávačů, nakladačů, rozmetačů a elektrických dojiček. Pokles pracovní jednotky na 18 Kčs byl způsoben především nízkým výnosem cukrovky. Vyskytují se další nedostatky v práci především dodržování pracovního řádu, pozdní podmítka a opožděné rozhazování chlévské mrvy. Zcela neuspokojivábla produkce vajec a závažné nedostatky jsou ve výkrmu vepřů. Pokusy s tzv. hlubokou podestýlkou neuspěly. Konečně bylo odstraněno individuální obhospodařování záhumenků, které byly dosud příčinou řady svárů a neshod. Byl přijat systém jejich společného obdělávání. Došlo ke změně funkce státních traktorových stanic a stroje byly rozděleny do družstev. STS převyalz především opravárenskou činnost. Na školní budově probíhaly zednické a elektrikářské práce.

Obraz práce v družstvu se nezměnil ani v roce 1960. Potíží a nedostatků bylo hodně a pracovní morálka u mnoha členů byla nízká a museli ji nahrazovat ostatní svou obětavostí. Pracovní jednottka byla 20 Kčs a naturalie byly poskytnuty ve výši 1,70 kg zrnin. Aby družstva v našem státě mohla prosperovat prosazovala se zásada, aby výměra družstva činila od 1200 - 1500 ha. Pokus o sloučení s Vlčími Doly i Počenicemi nebyl úspěšný. Zásobování obyvatelstva potravinami je celkem úspěšné. Vyjimku stále tvoří maso, na které stojí dlouhé fronty. Ve volbách do všech stupňů národních výborů a Národního shromáždění došlo ke schválení všech navržených kandidátů a účast občanů byla 100 %. Do rady místního národního výboru bylo zvoleno 15 poslanců.

V obci rostl počet majitelů televizorů, což se projevilo zmenšenou návštěvou filmových představení. V zimní období byl proveden pokus o zavedení zimního cvičení v sále kulturního domu pro žactva a muže. Úspěšně si vedli v soutěžích žáci a dorostenci fotbalového oddílu.

V družstvu se projevují značné nedostatky zejména na úseku zajištění dostatečné krmivové základny, což se projevujena produkci živočišných výrobků. V roce 1961 chybělo asi 150 q jaderných krmiv. Snaha nahradit nedostatek, alespoň částečně směskami, pro velké sucho nevyšla a navíc byly zmařeny zrniny, které mohly být použity jen na krmení. Každoročně v obci se uskutečňovaly ročně v průměru jedna až dvě výstavby nových rodinných domků nebo případné adaptace z bývalých hospodářských budov. Na kulturním úseku mimo jedno filmové představení týdně, hostují většinou okolních osvětových besed a každoročně se koná jedno představení místních školáků. Stálým doplňkem je půjčování v místní knihovně, která měla v sučasnosti 932 svazků. Přínosem pro obec bylo dokončení nové prodejny Jednoty.

Hospodaření družstva zaznamenalo v roce 1962 dosud největší pokles v historii. Příčinou byly nedostatky v řídící o organizační práci a pracovní morálka družstevníků. Dovršením byla krajně nepříznivé počasí. Do obce jezdily brigády z různých závodů, organizací a armády, ale přes veškerou snashu nebylo možno práci dokončit. Dodávky nebyly splněny ani v živočišné výrobě. Ke konci roku zůstaly rozestavěny dílny a ocelokůlna. Pracovní jednotka klesla na 17 Kčs.

Na závěr roku by rozhodnutím podnikového ředitelství zrušena cihelna v Dřínově. Toto všechno se událo přes skutečnost, že před dvěma lety byla provedena nákladná oprava cihelny a dřínovské cihly patří k nejlepším. Dělníci se rozešli a cihelu mělo převzít pro potřeby zemědělství družstvo.

Prodej zejména po stránce sortimentu v nové provozovně Jednoty nedosznal podstatné změny. Maso se vydávalo 1x týdně v rozsahu asi 1/2 kg na osobu.

Situace nebyla lepší ani na úseku zlepšování životního prostředí v obci. Přes několikaleté odklady opět nebyl dokončen rybník, který měl sloužit jako koupaliště, vypuštěný rybník zarostl a stal se semeništěm hmyzu. Peníze nebyly vyčerpány a 70q cementu ztrvdlo. Podobně dopadla situace s úpravou místních komunikací. Přínosem zůstalo jen vybudování čekárny ČSAD na Srnově. Návštěvnost na filmových představeních dále poklesla a začalo se promítat jen 1x za 14 dní. Každoročně byla v obci uvítána a pohoštěna skupina sovětských turistů. Na závěr bývala skutečněna beseda a konala tanenční zábava.

V zemědělství bylo poprve zaseto jednoklíčkové semeno u cukrovky. Výsledky přes řadu pochybností byly dobré.

Rok 1963 patřil po ekonomické stránce spíše v horším. V drusžvu se nedařilo se především pěstování kukuřice a krmných směsek a byl nedostatek potřebných umělých hnojiv. Nedostatek zeleného krmení byl nahrazen siláží. Poprve bylo použito dosoušení jedním ventilátorem. Odměna na pracovní jednotku stagnovala na 20 Kčs. Přes uvedenou skutečnost měl Dřínov neslavný okresní primát - nevyšší spotřebu alkoholu na osobu. Divadelní soubor mistní osvětové besedy sehrál představení Na letním bytě. V rámci předplatného bylo skutečněno pět zájezdu na představení Slováckého divadla do Zborovic.

Opět úspěšně si vedli místní fotbalisté. Zvítězili v okresním přeboru a postoupil do třídy I B. Hřiště bylo vybaveno vodovodní a elektrickou přípojkou.

Volby do národních výborů a Národního shromáždění v roce 1964 proběhly od předvolebních schůzí až po vlastní volby bez komplikací. Do rady MNV bylo zvoleno několik mladších poslanců, u nichž se počítalo s tím, že budou mít o práci zájem. Stávající předseda vykonával funkci jako zaměstnání s celodenním úvazkem.

Bylo provedeno další opatření pro zvýšení výnosnosti. Jedním z prostředků bylo zelené hnojení provedené na 35 ha půdy Družstvo bylo za použití toho systému zvlášť vyhodnoceno. Byla provedena rekultivace 4 ha půdy. Hospodářské výsledky se o něco zlepšily, ale za jednotku bylo vypláceno 19 Ks a 1 kg obilí. Dokončená velkovýkrmna prasat měla kapacitu 300 ks s náklady na ustájení na 1 vepře činila 496 Kčs. Stejně jako v minulých letech místní organizace KSČ neplnila v praxi vedoucí úlohu strany v obci v žádoucí míře.

Místní ochotníci pod vedením Stanislava Vrány nacvičili indiánskou pohádku tři bílé šípy. K úspěchu hry přispěla výpravná scéna a kostýmy vypůjčené z olomouckého divadla. Pokračovaly zájezdy na představení Slováckého divadla do Zborovic. Počet deseti uspořádaných tanečních zábav a plesů v roce byl celkem stabilní. Na úseku tělesné výchovy přestalo opět cvičení ZRTV a činný zůstal jen oddíl fotbalu.

Rok 1965 nebyl pro zemědělskou výrobu příznivý. Byl proveden postřik proti plevelům na výměře 110 ha. letecky byly ošetřeny brambory proti mandelince a řepka proti blýskáčům. Příčinou poměrně úhynu 229 selat, jedné prasnice a 12 telat byla chřipka. Nepříznivý stav ve výkrmu prasat byl v nižší kvalitě chovného materiálu a v nedostatečném větrání stájí. Byla postavena ocelokůlna, s kterou se počítalo na dosoušení sena. V tomto roce byla naposledy vyplácena členům záloha a o provedení celkové bilance pak doplatky. Napříště bude vyplácen celý plat podle plánované pracovní jednotky.

V tělovýchově dosáhlo největšího úspěchu družstvo dorostu ve fotbale, které ve své soutěži zvítězilo.

Hospodářská situace ve státě v roce 1966 měla řadu problémů a zaváděla se zdokonalená soustava řízení. Ve srovnání s vyspělými státy zůstává republika značně pozadu. V zemědělské výrobě došlo k mimořádně dobrému zajištění krmivové základny. Zlepšila se tím kondice hospodářských zvířat a bylo dosaženo roční dojivosti 2 625 l, což je na podmínky Dřínova pozoruhodné. Zvýšily se přírustky u výkrmového dobytka a rovněž snůška 171 ks bylo nejvyšší za dobu trvání družstva. projevlo se to i na vyplacených jednotkách a prémiích. Zrušení výroby cihel v menších cihelnách v celém našem státě se po letech ukázalo jako nepromyšlené. Cihelna zůstala v majetku JZD, ale bylo nutno zajistit nové výrobní zařízení. V měsíci září byl již provoz cihelny, jako přidružené výroby, zahájen.

Hospodářské potíže ve státě v roce 1967 setrvávají a projevuje se nespokojenost mezi nestraníky i straníky. Nepříjemným zjevem je růst celkem některého zboží. Místo snižování cen zboží denní potřeby, zvláště potravin, došlo ke zdražení. Náklady nezemědělských rodin činí 60 - 70 % výdajů. Naopak výsledky zemědělského družstav byly vůbec nejlepší od jeho založení. Poprve byla v celé šíři provedena kombajnová sklizeň. Jednou z nejefektivnějších plodin, které družstvo pěstovalo byl kmín, kterého bylo sklizeno místo plánovaných 6 q/ ha sklizeno 14 q/ ha. Přes počáteční potíže stala se přínosem pro družstvo obnovená výroby cihel.

Předhodová a druhý den hodová zábava se stala tradičně největším svátkem Dřínova. Celá obec se na tuto slavnost připravuje malovováním, líčením fasád, vařením a pečením cukroví. V neděli se dopoledne konají bohoslužby v místní kapli a při mši hraje většinou krojovaná hudba. Odpoledne pokračuje koncert společný odchod na výletiště vParku. Nechybějí kolotoče,houpačky a střelnice. Taneční zábava pokračuje ještě večer v sále kulturního domu. Do obce přijíždí více než stovka aut hostů.

V zásobování spotřebním zbožím došlo k dalšími zhoršení situace. Projevovaly se nedostatky některých druhů zboží. Občané se obávali peněžní měny a tím došlo ke zvýšení nákupní horečky. Nenakupovalo se ale shánělo. K chystaným volbám do národních výborů nedošlo. Prezident Novotný, který měl stále ještě moc v rukou byl nahrazen Alexandrem Dubčekem a prezidentem Ludvíkem Svobodou. Zrušení cenzury tisku způsobilo zvýšení odběru všech tiskovin. Projevovaly se antisocialistické a a antisovětské tendence. Pokud nedošlo k pokrokům v jednání vlád rozhodli se spojenci pro intervenci. Způsobilo to odpor obyvatelstva a většina občanů zastávala názor, že došlo k tragickému omylu. V Dřínově se na rozdíl od měst i okolních obcí mluvilo jen velmi málo. Na zámku byla spuštěna státní vlajka na půl žerdi. Zájem o obnovení ostatních politických stran v obci nebyl.

Volby do národních výboru se neuskutečnily ani v roce 1969.

Hospodářské výsledky v rostlinné i živočišné výrobě byly dobré. Finanční situace družstva po celý rok byla dobrá. V investiční výstavbě byla vybudována družstevní čerpací stanice na naftu. Jedním z největších úkolů přidružené výroby bylo vybudování umělé sušárny v cihelně.

Mimořádnou událostí v obci byly oslavy zdejšího rodáka Prof. MVDr. Josefa Taufera. Po dohodě s Vysokou školou veterinární byla e pořízena nákladem školy pamětní deska. Tento vynikající pedagog, zootechnický odborník s bohatou vědeckou a praktickou erudicí se nesmírně zasloužil o vybudování moravského zootechnického vystoupení. Oslavy stých narozenin započaly na VSŽ v Brně, kde se konala řada různých oslav. Byl rovněž vydán sborník příspěvků o životě a díle prof. Taufera. Uspořádana výstavka ze života a díla prof. Taufera byla instalována také v Dřínově. Byly vydány pamětní Tauferovy medaile. Oslavy vyvrcholily setkáním značného počtu hostů 20. července 1969. Pamětní deska byla odhalena na budově místní školy za zvuků znělky z oblíbené písně prof. Taufera Moravo, Moravo, kterou zahrála hanácká krojovaná hudba a místní skupina žen oblečená v hanáckých krajích zazpívala několik národních písní. Za projevenou poctu poděkoval syn prof. Taufera, lektor brněnské univerzity.

Přestože nedošlo k volbám do národních výborů ani v roce 1970 došlo ke změně na místě předsedy. Dosavadní předseda MNV Josef Stáňa odešel do důchodu. Na jeho místo byl ustanoven Ladislav Přibyl, který tuto funkci zastával již dříve.

Byla provedena úprava veřejného osvětlení. Ke konci roku bylo provedeno sčítání lidu. V posledních letech vysoce stoupla rozvodovost. V Dřínově za celých posledních deset let bylo rozvedeno pouze jedno manželství.

Rok 1971 byl po letech rokem voleb do zastupitelských orgánů. Volby proběhly za 100 % účasti občanů a mimo drobné škrty na několikati lístcích hlasovali voliči, jako obvykle, pro kandidáty NF. V novém MNV zasedlo 18 poslanců s poměrně nízkou průměrnou věkovou hranicí do 35 let.

JZD uspořádalo pro členy čtyřdenní zájezd do Maďarska.

V červenci se konaly oslavy 80. výročí od založení Hasičského sboru v Dřínově. Oslavy měly slavnostní průběh, který mu dodala navíc krojovaná slovácká hudba z Hluku. Po slavnostní mši v mísní kapli se konala v kulturním domu slavnostní schůze požárního sboru. V sále byla instalována výstavka fotografií z činosti sboru. Pamětní medaili obdržel dlouholetý funkcionář sboru Leopold Večerka. Na odpoledním programu byly po přivítání okolních sborů předvedeny ukázky požárního cvičení. Program pak pokračoval na výletišti v park a v kulturním domu. Místní Sokol má téměř 100 členů. Nejlépe si vedli žáci, kteří ve své soutěži zvítězili. Účast dospělých v soutěži I B., do které se družstvo po usilovném treninku a za podpory občanů čas od času probojuje je pro Dřínov těžko únosná. Příčinou je možnost výběru hráčů odvislý od velikosti obce a zejména vysoké finanční náklady.

Jednotné zemědělské družstvo zaznamenalo dvacátý rok společného hospodaření.

Předklíčování brambor v igelitových sáčcích bylo prováděno v igelitových sáčcích, což se ukázalo výhodnější než na lískách.

Setba brambor se poprve sázely čtyřřádkovým sazečem, který se odsvědčil. Krmná sláma byla sbírána vysokotlakými lisy, stelivová sláma samosběracími vozy a ventilátorem volně dopravována na stoh. Nejvyšší dosavadní hektarové výnosy činily u ozimé pšenice 56q/, u jarní 49 q/ ha , u ovsa 45 q/ha. Stavy hospodářských zvířat u skotu činil 343 ks, z toho 152 ks dojnic, u vepřů 527 ks z toho 48 ks prasnic. Mezi nejhorší výsledky družstva patřily výsledky ve výrobě mléka. JZD se podílelo na výstavbě velkovýkrmny vepřového masa v Těšnovicích a nemělo žádný úvěr. Jednotka činila 22 Kčs. Tyto výsledky přispěly k tom, že družstvo bylo zařazeno mezi družstva, kterým byly poskytovány výhody sociálního zabezpečení, dříve v družstvu neznámé.

Občané se rozloučili se zesnulým dlouholetým předsedou Sokola Aloisem Kolkem.

Přínosemi nadále zůstávala cihelna, kde byla dána do provozu sušárna cihel.

Za vysoce záporný jev byla považována zvyšující se návštěva místního pohostinství. Roční tržba činila na jednoho obyvatele 1000 Kčs. Ještě méně radostný byl fakt, že si tu navykali vysedávat i mladí, sotva škole odrostlí chlapci.

V místním národním výboru došlo v roce 1972 ke složité situaci v obsazení fukce předsedy. Vzhledem k tomu, že nebylo ONV schváleno zřízení stavební skupiny rozhodl se s. Přibyl přejít na jiné zaměstnání, které by mu poskytlo vyšší příjem. Ke změně došlo po delším úsilí, kdy se podařilo přesvědčit jednoho z poslanců Josefa Palíška, aby přerušil své zaměstnání u OSP a převzal funkci tajemníka MNV s celodenním úvazkem od 1. 12. 1972. Došlo k zásadní úpravě ulice, která byla rozšířena na úkor zámeckého parku. Tím byla vytvořena možnost pro vybudování předzahrádek a chodníků. Silnice byla upravena asfaltovým povrchem. K celkovému vzhledu přispělo vytvoření parkového trávníku mezi chodníky a silnicí a kvalitní výbojkové osvětlení. Na těchto pracích měli velký podíl občané. Současně proběhly úpravy ve třídách školní budovy. Zemědělské výsledky byly průměrné. Výroba cihel zaznamenala další rozšíření. Mezi mimořádné kulturní pořady patřilo vystoupení populárního komika Jardy Štercla. JZD uspořádalo další autobusové zájezdy do Jižních Čech, Prahy a Polska. TJ Sokol oslavila 40 let trvání. Byl uspořádán k této příležitosti turnaj v kopané žákovských družstev, ve kterém domácí družstvo zvítězilo. Odpoledne se konal přátelský zápas " starých pánů " z Dřínova a Sokola Kněžpole. Myslivecká společnost pod vedením Jaroslava Buksy pracovala na dokončení lovecké chaty a zařídila umělou líheň na odchov bažantů.

Hlavním úkolem roku l973 byla stavba budovy MNV včetně zbrojnice požárního sboru. Došlo k dalšímu spojení JZD do větších celků, jehož výsledkem mělo být zefektivnění zemědělské výroby. Sídelním místem nového družstva se staly Počenice a přidružen byl Dřínov, Věžky a Vlčí doly pod názvem JZD Rozkvět. Obhospodařovalo 1.700 ha a mělo 500 členů. Hospodaření se neobešlo bez potíží, ale dosažené výsledky u všech plodin mimo cukrovky byly vyšší. V důsledku slintavky v sousedních Srbcích byl Dřínov zařazen do 1. ochranného pásma a téměř po dobu jednoho měsíce byly zrušeny veškeré veřejné podniky.

Řadu let v obci nehořelo až v dubnu byl pomocí rozhlasu ohlášen požár stohu slámy v blízkosti kravína. Požár založil jeden z místních mladíků, který zapálil navíc fůru slámy pod kolnou. Později bylo zjištěno, že nebyl zodpovědný za své činy. Mimo materiální škodu postihl při likvidaci požáru Kvěroslava Hladůvku z Počenic srdeční infarkt, při převozu do nemocnice ve svých 36 letech zemřel. V roce 1974 se občané rozloučili s Antonínem Formánkem, místním zahradníkem. Byl dlouholetým členem divadelního spolku, oblíbeným komikem a obětavým scénickým pracovníkem. Tragický případ, který vzrušil celou obec, se udál o vánocích, kdy se místní občan Bwdřich Bosák zastřelil, pravděpodobně v důsledku rodinných rozepří. Pokračovala výstavba budovy MNV a práce na dalším úseku kanalizace obce. Přínosem bylo zavedení stravování pro děti mateřské školy a základní školy.

V březnu došlo ke změně funkce předsedy MNV. Novým předsedou se stal Jaroslav Oborný. Byl ustaven sbor pro občanské záležitosti, který organizoval vítání občánků, blahopřání občanům při význačných jubilejích i rozloučení se zesnulými. Záznamy o výsledcích zemědělské výroby jsou i v kronice obce velmi stručné. Samotné sloučení družstev nebylo u značné části družstevníků populární, přesto dosažené výsledky byly poměrně příznivé. Pro odvoz pracovníků do ostatních obcí byla zakoupena autobusová vlečka. Aby byly zajištěny pracovní příležitosti pro družstevnice v zimním období, byla na základě smlouvy s n.p. Mladá Boleslav vybudována dílna na výrobu pantů do osobních automobilů. Myslivecká společnost uspořádala poprvé zkoušky ohařů za účasti chovatelů ze širokého okolí. Výsledky honitby nebyly špatné, bylo uloveno 233 bažantů, 120 zajíců a rovněž plánovaný odchyt bažantů byl splněn. I v roce 1975 nepokračovaly práce na výstavbě budovy MNV a požární zbrojnice podle očekávání. Potíže byly způsobeny především nedostatkem stavebního materiálu. V zemědělství byla, po zrušení drobné záhumenkové držby, půda převedena do velkých honů. Jednalo se vcelku o cca 100 ha půdy, které měly zvýšit produkci obilovin. V přidružené výrobě došlo k dalšímu zvýšení výroby cihel na 2 miliony 300 tisíc ročně. Kvalita cihel byla velmi dobrá.

Po 30. letém působení odešel do svého rodiště Zborovic řídící školy, kronikář a obětavý pracovník Vladimír Plaček, který za sebou zanechal kus plodné práce a odchoval řadu žáků. Stávající družstvo Počenice, Dřínov a Věžky se sloučily v roce 1976 do kooperativního sdružení s Morkovskem a Pačlavskem. Dvůr Srnov se stal po sloučení družstev nepotřebný a byl postoupen podniku Sempra, odštěpný závod Kroměříž. Byly zahájeny úpravy objektu na skladovací prostory. Ke sdružení došlo i u lidového mysliveckého sdružení. V říjnu se konalo v sále kulturního domu slavnostní rozloučení s řídícím učitelem Plačkem. Zúčastnili se zástupci MNV a všech složek, kteří připravili tomuto podagogovi, který strávil na Dřínově 26 let, důstojné rozloučení. Každý z účastníků mu věnoval také upomínkový dáreček. Populární dechovou kapelou se stala Moravěnka. Ženy z Dřínova si tuto kapelu pozvaly navystoupení a sál kulturmího domu, přes tehdy vysoké vstupné 20 Kčs, byl zaplněn do posledního místa.

KřižovatkaK významné úpravě došlo na křižovatce na Srnově ve spojnicích silnic Kroměříž Morkovice a Zborovice Dřínov. Tato křižovatka byla nepřehledná a došlo na ní k řadě zbytečných dopravních nehod. Byla vybrána hlína ze stávajících svahů, čímž se stala křižovatka přehlednou. Vybagrovaná hlíma byla navíc použita na vybudování autobusové točny se zastávkou a dodatečně přistavěna čekárna. Rok 1977 byl významný dokončením novostavby víceúčelové budovy Místního národního výboru.

V budově budou kanceláře MNV, knihovna, společenská místnost, zdravotní středisko a požární zbrojnice. Slavnostního otevření se zúčastnili předsedové NNV okolních obcí a četní další hosté, kteří stavbu hodnotili vysoce kladně. Na výstavbě měli značný podíl občané Dřínova svou brigádnickou prací. Po slavnostním otevření a projevu předsedy MNV Palíška následoval kulturní program a taneční veselice. Rozhodnutím okresní školní rady byla pro malé počty žáků uzavřena od školního rku 1977 - 1978 škola v Dřínově. Radostnou životního výročí, zlaté svatby se dožili manželé Aloisie a Jaroslav Maškovi a František a Josef Formánkovi.

Ke smutným zprávám patřilo oznámení o úmrtí čestného občana, řidícího učitele Dedka a učitele Lubomíra Vavrouška. Oba se nesmazatelně zapsali do dějin školy a obce. O jejich zásluhách je blíže pojednáno v příslušných kapitolách.

V rámci zimní akce byla provedena generální opravy budovy bývalé školy a byla do ní přestěhována mateřská škola.

Rada MNV řešila otázku odvozu domovního odpadu, který dosud občané ukládali do velkého dolu po vytěženém písku v blízkosti objektu JZD. Po jeho rekultivace začaly se tvořit v obci divoké skládky. Použití sjednaného odvozu "kuka" vozem Technických služeb bylo pro malou výtěžnost neúspěšné. Situace byla vyřešena odvozem odpadu traktorem s vlečkou na skládku zřízenou v rokli lesa Číže.

Obec vlastnila dům se čtyřmi bytovými jednotkami. Stanovené nízké nájemné nestačilo pokrýt ani běžnou údržbu. Rada se rozhodla odprodat celý komplex dlouholetým nájemníkeům za hodnotu 131 860 Kčs.

Lidové myslivecké sdružení dostalo do používání objekty bývalé slepičí farmy v Morkovicích na zřízení voliéry pro odchov bažantů.

V roce 1979 byl zjištěn neutěšený stav v zámeckém parku. Mimo zaplevelení parku zřizovaly se v něm skládby různého materiálu. Vyčištění a postřik proti pleveli si vyžádal náklad 15 000 Kčs.

Pro autobusové linky z Dřínova do Němčic a do Prostějova byla na vykoupenemé pozemku zřízena točna.

Konalo se pravidélné sčítání lidu. Poprve po letech počet obyvatel klesl pod 500.

Pokračovaly úpravy stanoviště autobusů vybudováním ubytovny se sociálním zařízením, čekárny a vnitřní komunikace. Dům číslo 24 bývalého majitele Františka Přecechtěla byl vykoupen a s řadou komplikací. Uvolnil se ale výhled pro projíždějící řidiče obcí z obou směrů.

Významným mezníkem pro mateřskou školu se stalo slavnostní otevření mateřské školky. Mimo dodavatelského podniku přispěli brigádnickou prací občané a zejména rodiče dětí. Náklad na gneerální opravu a vybavení budovy činil 1,2 miliónu Kčs.

Volby roku 1981 potvrdily jako obvykle všchny navržené kandidáty. Předsedou MNV byl opět zvolen Josef Palíšek. Rok byl 40. výročím od seskoku čtyřčlenného výsadku východní části československé zahraniční armády v prostoru Dřínova. Rada MV rozhodla postavit před budovou MNV památník na tuto událost. Návrh památníku byl zadán akademickému sochaři Karlu Fischerovi z Karlovic. Text byl zpravován ve spolupráci s pracovníky Vojenského historického ústavu v Praze pplk. PhDr. Karlem Richtrem a pplk. Kožnarem. Odhalení se mimo četných hostů a pozůstalých zúčastnila dcera armádního generála Ludvíka Svobody Zoe Klusáková. V rámci odhalení památníku byla zorganizována výstavka, na které byly vystaveny vězeňské šaty, jídelní miska, dárkové předměty, které si pro vzáemné potěšení zhotovily vězenkyně z rukojetí zubních kartáčků, chleba, papíru a zbytků látek. Výstaveny byly rovněž fotografie Svobodovy rodiny, originály a kopie zápisů z procesů s pracovníky gestapa po skončení války.

Padesáté výročí založení 1932 - 1982 fotbalového klubu SK Dřínov. V rámci oslav došlo k setkání bývalých hráčů naa besedě v kulturním domě. Na hřišti byl uspořádán fotbalový turnaj. Svaz chovatelů drobného zvířectva - chov poštovnícch holubů zřídil středisko, ve kterém byli sdružení i chovatelé z okolních obcí.

Okresní národní výbor vydal počínaje rokem 1983 souhlas ke zřízení drobné provozovny MNV Cílem provozovn je zaplnit mezery v poskytovaných službách a jejich rozšíření. Do hospodaření převzala drobná provozovna obecní cirkulárku, míchačku a další potřeby pro výstavbu, které bude půjčovat za úplatu. Od spotřebního družstva Jednota byl zakoupen autojeřáb, který bude dobrým pomocníkem při budování obecních akcí a rovněž bude sloužit veřejnosti.

Kanalizace odpadních vod dolního konce obce měla malý spád a u jeho vyústění docházelo k zanášení jeho vyústění. Pro odstranění této závady byla provedeno napřímení kanalizace přes polní trať zvanou "Podchráští" s vyústěním v trati zvané "Zelnice". Při položení 550 běžnýmch metrů potrubí bylo použito zakoupeného autojeřábu. V celkové hodnotě díla bylo ušetřeno 70 000 Kčs.

Významné životní výročí Zlaté svatby oslavili manželé Marie a Josefa Ohlídalovi.

I v dalším roce pokračovalo zlepšení kanalizační sítě v obci. Celkem bylo položeno 487 běžných metrů kanalizace. Došlo k úpravám v oblasti příjezdu od Srnova po dům č. 111, v ulici vedoucí na polní cestu k Počenicím v ulici zvané "Ulica", na návsi od čísla 7 po číslo 14 a přes bývalý panský dolník rybník. Nad rybníkem stojí budova bývalého vrchnostenského pivovaru, jenž byl v provozu ještě koncem 19. století. Tento rybník byl již delší dobu vypuštěn, neboť jeho hráz propouštěla vodu, která znehodnocovala vodu ve studních občanů, kteří mají studny pod hrází. Provedená kanalizace byla dokonale zabezpečena, aby přepadová voda nemohla unikat znovu do půdy. Kanalizace i s plochou rybníka byla zavezena zeminou. Současně byl vyčištěn rybník "Vrchní" a prostransví bylo upraveno bagrem.

V kroměřžské obřadní síni se rozloučili občané se svým bývalým učitelem Františkem Majdou, který zesnul ve věku 72 let. Působil v Dřínově od roku 1930 a byl žáky velmi oblíbem. Úzce spolupracoval sřídícím učitelem Stanislavem Dedkem a v době okupace byl nápomocný při vyhledání vysilačky výsadku S1.

Při hledání využití a záchrany dřínovského zámku proběhlo jednání o přebudování zámku na rekreační středisko pro děti se zájmem o historii. Měly zde být ve spolupráci s kroměřížským muzeem vybudovány dílny, kde by se děti zabývaly výrobou keramiky, opracováním kamene, přípravou jídel ze staré kuchyně na otevřenémm ohništi ap.

Za účinné finanční podpory se podařil v roce 1985 získat pro provozovnu služeb zvedací plošinu. Pokračovala kanalizace horní části obce, která končila u vjezdu do objektu JZD. Jednalo se o stoku obsahující odpadní vody ze septiků a sklad odpadků. Pro malý spád se tato hnijící, silně zapáchající voda udržovala v malých tůňkách. Navíc potok tekl kolem hřiště, které mělo sloužit jako areál zdraví pro mládež. Za přispění JZD byla položena kanalizace od k JZD až k polní trati zvané "Zelnica", kde se předpokládá zbudování čisticího zařízení. V objektech JZD byla vybudována velkokapacitní silážní jáma pro výkrmu hovězího skotu v Dřínově a okolních farem.

Ve volbách do veřejné správy v roce 1986 byl předsedou již po třetí zvolen Josef Palíšek. Finanční pomocí odboru kultury ONV byly provedeny nejnutnější opravy zámecké budovy. Za účinné pomoci plošiny provedli zaměstnanci Drobné provozovny obce opravu vadné části střešní konstrukce, opravu střechy eternitovou krytinou, zhotovení a osazení okapových žlabů a usazené provizorní rámy byly potaženy fólií. Současně došlo k dalšímu rozšíření drobné provozovny o provádění zednických, pokryvačských, klepířských a dopravních služeb stálými zaměstnanci. Vedením provozovny pověřila rada MNV předsedu Josefa Palíška a byla přijata učetní.

V roce 1987 došlo k prvním přípraným pracem na chystaném projektu oprav zámku. Ručně bylo vykopáno 6 sond. Pomocí sond bylo zjištěno, že štítová zeď byla založena na navážce a proto docházelo k jejímu poklesu. Bylo provedeno zajištění stávající ohutnou opěrou. Sondy měly hloubku od 3 - 4,5 m. Stávající schátralé oplocení parku bylo nově provedeno okrasným plotem a bránou při pravém křídle budovy.

Pro sblížení národu Čechů a Slováků se propagovalo uzavírání družebních dohod mezi obcemi okresu Kroměříž a Nitra. Dřínovští uzavřeli dohodu při návštěvě zástupců Nové Vsi nad Žitavou v Dřínově v roce 1988.

Jedním z největších problémů obce zůstává stálý nedostatek vody. ONV byl obci poskytnut mimořádný příspěvek na provedení hydrologického průzkumu. Byly provedeny dva pokusné vrty do hloubky 30 m s vydatností 1 l / vt. a do hloubky 25m s vydatností O,55 l / vt. Vrty byly vyztuženy ocelovou pažbou a dočasně uzavřeny.

V květnu seznámil ředitel Muzea Kroměřížska PhDr. Fišer občany s velkolepým plánem rekonstrukce zámku na muzeum. S akcí v rozsahu 42 milionů se mělo začít již v měsíci červenci.

DomyDíky hotovosti získané z provozu Drobných služeb bylo, vlastních prostředků obce provedeno přeložení často poruchové elektrické sítě v obci. Typické nástřešní přípojky byly z domů odstraněny a dřevěné sloupy byly nahrazeny sloupy betonovými. První etapa byla provedena v dolní části obce zvané "Žabák". Pouliční svítidla byla nahrazena úspornějšími sodíkovými výbojkami. Akce byla spojena s výměnnou trafostanice za výkonější a s jejím postavením na okraji obce u č. 1.

Rada MNV nechala zpracovat projekt na výstavbu 30 rodinných domuků v katastru za "Humny" . Akce se setkala značným odporem občanů, kteří zde mají záhumenky. V krásném podzimu se vyhrotila politická situace ve státě. Dne 17. listopadu byla napadena nepřiměřenou silou pořádkovými silami a policejními jednotkami studentská demonstrace v Praze. Od toho dne docházelo k četným pokojným shromážděním v Praze na Václavském náměstí a na Letenské pláni. V projevech vystupovali četní politikové, disidenti i obyčejní lidé, jako Alexandr Dubček, kněz Václav Malý, spisovatel Václav Havel i předseda vlády Ladislav Adamec. Již za týden pokojnou cestou podává demisi celý ÚV KSČ. Následuje rekonstrukce vlády a na základě návrhu Občanské forum dochází k dalším změnám. Je vytvořena vláda národního porozumění v čele s Mariánem Čalfou. Dne 16. 12. rezignoval prezident Gustav Husák a 29. 12. 1989 byl zvolen novým prezidentem Václav Havel. V Římě provedl papež Jan Pavel II. svatořečení Anežky České. Poprvé se otevřela hranice pro deset tisíc účastníků tohoto svatořečení z naší republiky.

Netrvalo dlouho a velmoc Sovětský svaz zanikl. Svobodu a samostatnost získala Ukrajina, Bělorusko, pobaltské a další státy.

Po listopadu 1989 došlo nejen u nás, ale v celé Evropě po 45 letech k prolomení "železné opony". Dohoda uzavřená v rámci Teheránské konference v roce 1943 mezi evropskými velmocemi SSSR a Velkou Britanií, o rozdělení sfér vlivu v Evropě, přestala existovat. Její podobnost s předválečnou dohodou v Mnichově nebyla náhodná. Byla uzavřená o nás a bez nás. V uplynulém období zůstala naše země oproti ostatním zemím stagnovat a dostala se ve světovém žebříčku životní úrovně mezi země třetího světa. Morální devastace byla a ještě řadu let zůstane mnohem větší.

LidéV Dřínově se sešla veřejná schůze MNV a v zápětí z iniciativy budoucího Občanského fóra se konal sraz občanů v kulturním domě. Již sám výběr hlavního řečníka z Brna nebyl šťastný pro jeho neznalost poměrů na vesnici. Místo činorodé práce, se někteří občané snažili využít revoluční kvas k vyřizování osobních účtů. Hlavním hromosvodem útoku se měl stát stávající předseda MNV Josef Palíšek

Počátkem ledna 1990 probíhaly v Praze a v Bratislavě velké demonstrace za změnu totalitního režimu. Veřejně vystupovaly Charta 77, která poukazuje na základní nedostatky režimu a požadovaly politickou a náboženskou svobodu.

Situace se postupně uklidňovala. V lednu 1990 byla opět ustavena základní organizace Československé strany lidově, v únoru základní organizace občanského fóra. V červnových volbách všech článků státní správy získalo OF.

PamátníkRok 1991 byl rokem padesátého výročí vysazení paravýsadku S1 v Dřínově. Přes svoji prioritu, žel provázenou neúspěšností akce, nepatřila v minulé éře k oblíbeným tématům propagandy tradic. Po letech šlo o vzpomínku na akci parašutistů a desítek občanů, kteří jim pomáhali a zaplatili za svoji obětavost utrpením a mnozí i smrtí. Při akci byla objasněna řada dosud neznámých skutečností souvisejících s výsadkem. Akce S1 tak byla zařazena na čestné místo v národně osvobozovacím boji, které jí dávno příslušelo. Vzpomínkového pietního aktu se mimo pozůstalých po popravených a umučených obětích zvůle, zúčastnila dcera generála Svobody paní Zoe Klusáková - Svobodová. Na besedě, po skončení aktu, bylo dohodnuto uspořádání návštěvy popraviště většiny obětí v rakouském Mauthausenu v rámci každoročně pořádaných památných dní ve dnech 8. - 9. května. Součástí zájezdu uspořádaného v roce 1992 byla návštěva podzemní továrny v Alpách a hřbitova u Gmündu. Mimo pozůstalých se za obec Dřínov zůčastnil starosta Palíšek a kronikář obce Vrána. V roce 1991 došlo v obci k likvidaci Drobné provozovny služeb a zaměstannci dostali tříměsíčné odstupné v úhrné hodnotě 130 000 Kčs.

HasičiOslavy 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dřínově probíhaly v září 1992 za účasti delegací sousedních sborů. Na dopoledním slavnostním zasedání byli vyznamenání zasloužilí členové. Po slavnostním obědu se účastníci za řízných pochodů oblíbené Zborovanky odebrali přes obec na hřiště místního Sokola. V programu byla předvedena stará hasební technika. S ukázkou nové hasební techniky vystoupili mladí hasiči z Počenic. Po programu pokračovala zábava a koncert Zborovanky.

Rok 1993 znamenal pro obec počátek nové tradice navazující na historickou symboliku. Na základě návrhu Jiřího Loudy, heraldika z Olomouce byl zpracován nový znak obce Dřínova a s novým praporem byl předán při slavnostním přijetí předsedou poslanecké sněmovny Milanem Uhdem starostovi obce Josefu Palíškovi.

Uvedený rok byl další etapou v konečném řešení dlouhodobého problému obce. Na vybudovaný vodovod, jenž si vyžádal nákladu na 2 miliony Kčs byli postupně napojování první odběratelé. Závěrem roku byla dobudována kanalizace v polní trati za "Humny" a bylo možno napojení na kanalizaci pro popisná čísla 16 - 50.

Významné pocty se dostalo rodáku Dřínova prof. dr. Josefu Tauferovi. Ministerstvo školství propůjčilo Střední zemědělské škole, obor veterinární v Kroměříži, čestný název Tauferova. Na významné oslavě, za účasti četných hostí z řad odborníků a zástupců orgánů města i obce Dřínova, byla ve foajé školní budovy na Koperníkově ulici v Kroměříži slavnostně odhalena pamětní deska MVDr. Josefa Taufera, prvního diplomovaného českého zvěrolékaře. Na budově školy byla umístěna tabulka se základními životopisnými údaji tohoto významného vědce. Ke komunálním volbám v listopadu 1994 se dostavilo v Dřínově 279 občanů tj. 83% oprávněných voličů. Dosavadní starosta, jako nezávislý kandidát získal 193 hlasů a v sedmičlenném obecním zastupitelstvu se stal již po páté starostou obce.

V únoru 1995 došlo ve Zborovicích k poslednímu rozloučení s dlouholetým bývalým řídícím učitelem Vladimírem Plačkem, kterého se zúčastnilo mnoho jeho bývalých žáků a občanů Dřínova. Jedním z největších úkolů, před kterým stojí od roku 1995 obecní úřad je plynofikace obce. Podstatou bylo vybudování vysokotlakého vedení od Zborovic do Dřínova. Při budování rozdvojky u samoty Srnov rozhodli se občané Počenic - Tetětic o zavedení vytápění elektrickou energií. Jihomoravské plynárny v příslušné době neměly dostatek finančních prostředků na stavbu. Na základě příslibu fondu práce a současně s uvolněním dočasně nevyužitých prostředků pro plynofikaci jiných obcí okresním úřadem bylo s pracemi započato. Značné potíže působily zejména dohody s majiteli pozemků o přístupu a náhradě případně poškození osetých kultur od Zborovic, přes Medlov do Dřínova. Celé akci přispělo výhodné jednání starosty Palíška s obcí Pavlovice, částí obce Mořice na okrese Prostějov. Hlavní průtah byl položen plynovým potrubí o větším průměru, aby zajištěna potřebná kapacita pro napojení této obce. V listopadu již byli napojeni na odběr plynu první spotřebitelé Dřínova.

Problémem obce zůstává neustále vyřešení záhrany zámeckých objktů a parku. V říjnu vstoupil do jednání s obecním zastupitelstvem podnikatel z Teplic, který dokonce složil zálohu 0,5 miliónu Kčs, ale v zápětí od dohody odstoupil.

Pro Dřínov se staly v roce 1996 zajímavé volby do vznikajícího senátu České republiky. O křeslo senátora se ucházel, jako nezávislý kandidát, starosta obce Josef Palíšek. Neodržel však potřebný počet hlasů.

DřínovÚspěšné bylo další jednání se zájemcem o zakoupení zámecké budovy, sběratelem kuriosit JUDr. Svitákem z Brna. Z odhadní ceny 1,5 miliónu Kčs složil zálohu, kterou do konce roku doplnil na 1,0 miliónu Kčs. Přestože mu zbývá uhradit v roce 1997 0,5 miliónu Kčs pustil se všestranný, pracovitý budoucí majitel do opravy budovy. Opravil již silně poškozenou střechu na zámecké věži, opatřil ji bleskosvodem a větrnou růžicí. Při tradičních hodech v obci dne 18. května oznámil plakáty uspořádáním bezplatné prohlídky zdevastovaného objektu, s možností výstupu na věž zámku a výhledu do okolí. Zájem o prohlídku, výstup na věž byl z řad účastníků hodové slavnosti velký.