Dotace


Rekonstrukce komunikace MK4

 

 

 

Rekonstrukce MK4.jpg

 240790175_536820074308905_3148555640272458879_n.jpg

240866374_343281324204280_8440298472635761200_n.jpg241024123_144418811181618_4833099465130936618_n.jpg

Modernizace chodníků v obci Dřínov r.2019 spolufinancovaná EU

Modernizace chodníků 2019 - IROP.jpg

 

Oznámení o poskytnutí podpory Zlínského kraje č.D/1513/2015/STR na podporu projektu Územní plán Dřínov

Publicita www (PDF 144.96 kB)

Ošetření stromů v zámeckém parku Dřínov

 
Zámecký park v Dřínově je kulturní památkou registrovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR r.č. 44912/7-5926.

Ve dnech 8. - 10 . ledna 2010 došlo vlivem nepříznivých klimatických podmínek k poškození části dřevin v parku. Vrstva námrazy způsobila u velkého počtu dřevin poškození až odlomení kosterních větví i větví nižších řádů, případně terminálů. Některé dřeviny se pod tíhou sněhu a ledu značně vyklonily. Byla narušena statika a tím provozní bezpečnost těchto dřevin a hrozil jejich pád. Vzniklé praskliny kosterních větví, tlakových vidlic a kmenů  mohli vést k rozpadnutí poškozených dřevin.

Z důvodu zachování bezpečnosti občanů, kteří parkem prochází a dětí, které si v něm hrají, bylo třeba co nejdříve z porostu parku odstranit rizikové dřeviny. Rovněž u některých cenných a hodnostných dřevin bylo třeba instalovat bezpečností vazby zabraňující rozlomení nebo vyvrácení kmene a tak předejít možnému poškození zdraví návštěvníků parku nebo nenávratnému poškození dřevin.

Odstraněné dřeviny je nutné nahradit mladými výsadbami tak, aby zůstalo zachováno kompoziční členění porostů parku a byla prováděna jejich kontinuální výměna s cílem získat věkově diferencované porosty dřevin, které podmiňují dlouhodobou existenci této kulturní památky.

Celkové náklady projektu činí 260.032,-Kč.

Na obnovu zámeckého parku byla poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50.000,-Kč.
SILNICE III/43330 Dřínov

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice III/43330 v průtahu obcí Dřínov, kterou zajišťovala příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje a vyvolané investice rekonstrukcí silnice III/43330, kterou zajišťovala obec Dřínov.

Celková délka úpravy byla 1205,21 m. V rámci projektu byla silnice rekonstruována na (odvozenou) kategorii MS 7,5/40, tedy se základní šířkou mezi obrubami 6,50 m, s rozšířením v obloucích dle požadavků ČSN. Směrové řešení průtahu bylo dáno jeho stávajícím trasováním. Výškové řešení bylo navrženo s ohledem na skutečnost, že dle výsledků diagnostiky vozovky byla řešena kompletní výměna konstrukce a ve vztahu ke stávající zástavbě bylo výhodné snížení nivelety. Příčný sklon je střechovitý, ve směrových obloucích jednostranný. Komunikace je vymezena obrubníky. Odvodnění povrchu je řešeno novými dešťovými vpustěmi napojenými přípojkami do stávající kanalizace. Uliční vpusti jsou vybudovány z betonových prefabrikátů. Součástí stavby bylo vybudování opěrných zdí, přeložky inženýrských sítí a dopravní značení.

Souběžně se stavbou silnice probíhala stavba zajišťovaná obcí Dřínov. Předmětem této stavby byla rekonstrukce stávajících chodníků a vybudování nových chodníků podél silnice, vybudování opěrných zdí, napojení nemovitostí na silnici, úpravy sjezdů na místní komunikace, přeložky některých inženýrských sítí a vegetační úpravy. Jelikož stavbu realizovali dva investoři, ŘSZK a Obec Dřínov, byla zajištěna dvě výběrová řízení. Vlastní rekonstrukci silnice se živičným povrchem a položením silničních obrub prováděla firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. odštěpný závod 6 – Morava Tlumačov a tu část, kde investorem byla obec Dřínov prováděla firma Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Na vyvolané investice, tj. přeložky inženýrských sítí a ty chodníky, které v obci byly, požádala obec o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Na nové chodníky, tj. nově vybudované, žádala obec o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

Stavba byla zahájena v červenci loňského roku a již v prosinci byla silnice schopna předčasného užívání. Zde stojí za zmínku vstřícnost a ohleduplnost dopravních podniků Krodobus, a.s. Kroměříž a Autodoprava Studený s.r.o. Prostějov, kdy společnými silami byly zvládnuty veškeré objížďky a omezení autobusové dopravy.

Financování stavby

Stavební náklady akce zajišťované ŘSZK     33 397,- tis. Kč
Náklady přípravy a zabezpečení stavby ( 2004-2009 )     672,- tis. Kč

Celkové náklady stavby ŘSZK     34 069,- tis. Kč
z toho dotace EU ( ROP ) vč. SR     31 020,- tis. Kč
( z toho EU - ROP 29 297,- tis. Kč )

Náklady obce
Celá stavba přišla obec na 18,114.305,- Kč

z toho vlastní stavba 16,381.234,- Kč,

ostatní jsou náklady přípravy a zabezpečení stavby, tj. výdaje na projektovou dokumentaci, výběrové řízení, studii proveditelnosti, řízení projektu (implementaci), TDI a koordinátora bezpečnosti práce.
Dotace z ROP – 9,414.290,- Kč
Dotace ze SZIF – 2,701.631,- Kč

Úvěr na dofinancování – 3,500.000,- Kč

Vlastní zdroje od roku 2004 do roku 2009 – 1,733.071,- Kč

Mimo tyto finance provedla firma Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. výměnu některých úseků kanalizace nad rámec projektu a to ve výši 900.000,- Kč.